Оқу жоспары

Халықаралық үздіксіз білім беру колледжіндегі 2023-2024 оқу жылының ерекшеліктері мен перспективалары.
Оқу жоспары.

5-9 сыныптарға арналған" халықаралық үздіксіз білім беру колледжі " ЖШС жұмыс оқу жоспары:

  • Қазақстан Республикасы Білім Министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (№3 қосымша);
  • "Тиісті үлгідегі және түрдегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген Білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары;
  • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын (ҚР Білім Министрінің 2022 жылғы 12 тамыздағы № 365 және 2022.08.30 № 412 бұйрықтарымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілді);
  • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 399 бұйрығымен бекітілген жалпы білім беретін пәндер, таңдау және факультативтер бойынша курстар бойынша үлгілік оқу бағдарламалары
  • "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № 76 бұйрығы (ҚР ӘМ 06.08.2021 ж. № 23890 болып тіркелген)

Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес (Қазақстан Республикасы Білім Министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 Бұйрығы (№7 қосымша) 5-9 сыныптарда оқу жоспарының вариативтік компонентінің сағаттары 5-8 сыныптарда апталық оқу жүктемесінің 0,5 сағатынан және 5-8 сыныптарда апталық оқу жүктемесінің 1 сағатынан "жаһандық құзыреттілік" курсын зерделеуге бөлінген "Зайырлылық және дінтану негіздері" курсына 9-сынып.

Қазақстан Республикасы Білім Министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген барлық деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес:

  • 5-8 сыныптарда "Жол қозғалысы Ережелері" курсы сынып журналының жеке бетінде Сабақтың тақырыбы мен күнін көрсете отырып, әр сыныпта сынып сағаттары есебінен және сабақтан тыс уақытта 10 сағаттан жүргізіледі;
  • 5-9 сыныптарда "тіршілік қауіпсіздігі негіздері" оқу курсын оқу дене шынықтыру мұғалімдерінің жылдық оқу жүктемесі 15 сағат болатын "дене шынықтыру" оқу пәні шеңберінде жүзеге асырылады. Тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар міндетті болып табылады және оқу уақытында өткізіледі.

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жұмыс оқу жоспарларының қосымша білім беру компонентін ескере отырып, сыныптардың параллельдері бойынша апталық оқу сағаттарының жалпы санының шамалы өсуі байқалады. Оқушылардың шамадан тыс жүктемесін жоюға колледждің бекітілген бес күндік жұмыс режимі, барлық параллельдер бойынша үй тапсырмаларын беру кестесі және 1-6 сыныптарда өзін-өзі дайындауды ұйымдастыру арқылы қол жеткізіледі.

Жұмыс оқу жоспарын жасау кезінде "орта білім беру ұйымдарында 2022-2023 оқу жылының басталуын, ұзақтығын және каникулдық кезеңдерін айқындау туралы"Қазақстан Республикасы Білім Министрлігінің 2022 жылғы 12 тамыздағы № 363 бұйрығының іске асырылуы сақталды.
 

   Рабочий учебный план

основного среднего образования
для классов с русским языком обучения
ТОО "Международный колледж непрерывного образования"
на 2023-2024 учебный год

 

  Образовательные области и учебные предметы Количество часов в неделю
по классам
 
Общая нагрузка, часы
5 6 7 8 9 недельная годовая
Инвариантный компонент
 I.  Язык и литература  12 12 12 12 12   60  2260
 1  Русский язык  3  3  3  2  2  13  468
 2  Русская литература  2  2  2  3  3  12  432
 3  Казахский язык и литература  4  4  4 4 4  20 972
 4  Иностранный язык (английский)  3  3  3  3  3  15  540
 II.  Математика и информатика  6 6 30  1080 
5 Математика 5 5       10 360
6 Алгебра - - 3 3 3 9 324
7 Геометрия - - 2 2 2 6 216
8 Информатика 1 1 1 1 1 5 180
 III.  Естествознание  2  8 27  972 
 9  Естествознание  2  2        4 144
 10  Физика      2 216
 11  Химия     1 2  2 5 180
 12  Биология     2 2  2 6 216
 13  География     2 2  2 6 216
IV. Человек и общество 3 3 3 3 4 16 576
14 История Казахстана 2 2 2 2 2 10 360
15 Всемирная история 1 1 1 1 1 5 180
16 Основы права         1 1 36
V Технология и искусство 3 3 1 1 1 9 324
17 Музыка 1 1       2 72
18 Художественный труд 2 2 1 1 1 7 252
VII Физическая культура 3 3 3 3 3 15 510
19 Физическая культура 3 3 3 3 3 15 540
  Инвариантная учебная нагрузка 29 29 32 33 34 157 5652
  Вариативный компонент
  Глобальные компетенции или другие курсы по выбору  0.5 0.5 0.5  0.5    2 72
  Светскость и основы религиоведения         1 1 34
  Вариативная учебная нагрузка 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3 108
  ИТОГО (максимальный объем учебной нагрузки) 29.5 29.5 32.5 33.5 35 160 5760

 

   Рабочий учебный план

дополнительного основного среднего образования
для классов с русским языком обучения
ТОО "Международный колледж непрерывного образования"
на 2023-2024 учебный год

 

  Образовательные области и учебные предметы Количество часов в неделю
по классам
 
Общая нагрузка, часы
5 6 7 8 9 недельная годовая
1  Казахский язык и литература  1 1 1 1 1  5  180
2  Русский язык 1 1 1 1 1 5  180
3  Математика  1 1 - - -  2 72
4  Алгебра  -  - 1 1 1  3 108
5 Английский язык 2 2  2 10 360
6 “Основы экономики” (спецкурс) - - 1 1 1 3 108
7 Решение задач по физике на англ. языке (спец.курс) - - 1 1 1 3 108
8 Графика и проектирование - - - - 1 1 36
9  Изобразительное искусство 1  1  4 144