Миссия

Міндеті

 

Біз студенттерге сапалы,заманауи білім беріп,олардың үнемі оқып,әлемді жақсартатын халықаралық – парасатты тұлғаның қалыптасуына жағдай жасаймыз.

Сондықтан сыйластық, шығармашылық, жауапкершілік, түсіністік, толерантты,ынтымақты және қауіпсіздікке негізделген таңдауға жауапкершілік іс-әрекетке жету үшін, студенттердің білім алып, дағдыларын және қарым-қатынастарын дамытамыз.

Біз зерттелерге,обьективті бағалауға, халықаралық түсіністіктің дамуына алып келетін, ашық қарым-қатынасқа, әріптестікке, мәселеге сыни көзқараспен қарауға өз ерекшелігін түсінуге,түрлі мәдениетті ұғынуға,өзгеріп жатқан әлемге шынайы қарауға мән береміз
 

Миссия Международного колледжа непрерывного образования

 

Мы обеспечиваем студентам качественное современное образование, которое способствует становлению интернациональномыслящей личности, способной учиться на протяжении всей жизни и улучшать мир.

Для этого мы создаем атмосферу уважения, творчества, ответственности, понимания, толерантности, дружелюбия и безопасности, в которой студенты получают прочные знания, развивают навыки и отношения, формируют ценности, которые вдохновляют их на обоснованный выбор и ответственные действия.

Мы делаем акцент на исследование, объективное оценивание, открытое общение, сотрудничество, критическое осмысление проблем, понимание своей идентичности и осознание разнообразия культур и реалий быстро изменяющегося мира, которые ведут к развитию международного понимания.
 

ICCE mission statement

 

International College of Continuous Education strives to provide quality modern education that enables and promotes the development of the internationally minded person, able to become a lifelong learner and to improve the world for the better.

To achieve this goal, we foster an atmosphere of respect, creativity, responsibility, understanding, tolerance, friendliness and safety, in which students not only acquire rigorous academic training, develop skills and demonstrate attitudes, but also cultivate the values that encourage them to make reasoned choices and take responsible actions.

In ICCE we focus on inquiry, authentic assessment, open discussion, collaboration, critical understanding of problems and awareness of personal identity, cultural diversity and the realities of a changing world, which all in combination function to develop international mindedness.