Оқу жоспары

"Халықаралық үздіксіз білім беру колледжі" ЖШС жұмыс оқу жоспары 1-4 сыныптар үшін негізінде әзірленген:

  • Қазақстан Республикасы Білім Министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының (№2 қосымша);
  • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен (2022 жылғы 12 тамыздағы № 365 өзгерістермен және толықтырулармен (№2 қосымша)бекітілген Бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспарлары;
  • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітілген жалпы білім беретін пәндер, таңдау және факультативтер бойынша курстар бойынша үлгілік оқу бағдарламалары.

Оқыту Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 21 маусымдағы № 291 бұйрығымен ("орта білім беру ұйымдарына, мектепке дейінгі ұйымдарға, ұйымдарға арналған оқу-әдістемелік кешендерге арналған оқулықтардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы № 216 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы) бекітілген оқу басылымдары пайдаланыла отырып жүргізіледі орта білім беру, оның ішінде электрондық нысанда").

Жұмыс оқу жоспарын жасау кезінде "орта білім беру ұйымдарында 2022 – 2023 оқу жылының басталуын, ұзақтығын және каникулдық кезеңдерін айқындау туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2022 жылғы 12 тамыздағы № 363 бұйрығының іске асырылуы сақталды. 1-4 сыныптарда "тіршілік қауіпсіздігі негіздері"оқу курсын міндетті түрде оқу керектігі қамтамасыз етіледі.

Оқу курсының мазмұны "Әлем танымы" оқу пәні шеңберінде жүзеге асырылады: жылдық оқу жүктемесі 6 сағат - 1-3 сыныптарда, 4 сыныпта – 10 сағат; "жол қозғалысы Ережелері" оқу курсының мазмұнын 1-4 сыныптарда – әр сыныпта 6 сағаттан сынып жетекшілері жүзеге асырады.

Сынып жетекшісі жылдық жұмыс жоспарында осы курстың әрбір тақырыбын, күнін көрсетіп, сынып сағаттарында немесе сабақтан тыс уақытта өткізеді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № 76 бұйрығы бойынша "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына негізделген жұмыс оқу жоспарының денсаулық сақтау функциясы қамтамасыз еті
 

 

 

Білім беру салалары және оқу пәндері Сыныптар бойынша аптасына сағат саны Жалпы жүктеме, сағат
1 2 3 4 апталық жылдық
I. Тіл және әдебиет 10 12 12 13 47 1588
1 Әліппе. Сауаттылыққа оқыту 6 - - - 6 198
2 Орыс тілі - 4 4 4 12 408
3 Әдебиет оқу - 3 3 3 9 306
4 Қазақ тілі (Т2) 2 3 3 4 12 406
5 Шет тілі (ағылшын) 2 2 2 2 8 270
II. Математика және информатика 4,5 4 4 6 20,5 692,5
6 Математика 4 4 5 5 18 608
7 Сандық сауаттылық 0,5 - 1 1 2,5 84,5
III. Жаратылыстану ғылымдары 1 1 2 2 6 203
 8 Жаратылыстану ғылымдары 1 1  203
IV. Адам және қоғам 2 2 2 2 8 270
9 Әлем туралы білім 1 1 1 1 4 135
V. Технология және өнер 2 2 2 2 8 270
10 Музыка 1 1 1 1 4 135
11 Көркем еңбек 1 1 1 1 4 135
VI. Физическая культура 3 3 3 3 12 405
13 Физическая культура 3 3 3 3 12 405
   Инвариантная учебная нагрузка 22,5   24 27 28   101,5 3428,5 
  Вариативный компонент
  Индивидуальные и групповые консультации, занятия развивающего характера            
  Вариативная учебная нагрузка            
Максималды оқу жүктемесі 22,5 24 27 28 101,5 3428,5